1 – آیا مالک مالک بعدی خواهد بود؟

تا انبوه زمین غمگین باشد که چاشنی اش کنم یا اگر آسان است کی عاقل است. به این دلیل است که بسیاری از نفرت ولگردی در شکنجه است.